Loading...

Regulamin

Home / Regulamin

Sklep White Glo – Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Dokumenty sprzedaży dotyczące artykułów znajdujących się w niniejszym sklepie wystawiane są przez firmę FMCG z siedzibą w Zalasewie przy ul. Glewbowej 26 , 62-020 Zalasewo posługującą się numerem NIP: 7820065025 oraz numerem REGON: 634492736 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Dane kontaktowe

Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Wyjaśnienie pojęć

 1. Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą FMCG, ul. Glebowa 26, 62-020 Zalasewo i posługujący się numerem Regon: 634492736 oraz numerem  NIP: 7820065025
 2. Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem www.whoteglo.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Towar – produkty, materiały i towary umieszczone w Sklepie z przeznaczeniem do ich sprzedaży
 4. Zamawiający – osoba składająca zamówienie w sklepie i strona umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze sprzedawcą
 5. Konsument – zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą w zakresie rzeczy wskazanych w zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

II. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale V. Reklamacje.
 2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
  a) Zamówienie należy składać za pośrednictwem strony internetowej https://www.whiteglo.pl
  b)W wyjątkowych okolicznościach zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem 0048 516 144 943 lub 504 009 835
  c) mailowo na adres email: mikolajczak.fmcg@gmail.com, lub pmikolajczak.fmcg@gmail.com
 3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane: imiona i nazwiska, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, adres do wysyłki
 4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale IX. Ochrona danych osobowych.
 5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 09-17
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
 9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale V. Warunki płatności.
 10. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale VI. Warunki dostawy.
 11. Zamawiający może złożyć zamówienie na inne towary nie objęte ofertą Sklepu –   Zamówienie Indywidualne.
  a) Zamówienie Indywidualne realizowane jest na podstawie odrębnej umowy zawartej z Firmą.

III. Ceny

 1. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. Towar

 1. Wszystkie towary dostępne w katalogu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją jakość producenta.

V. Warunki płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
  a) za pobraniem-opłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera w momencie odbioru towaru
  b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
  c) przelew bankowy
  d) szybki e-przelew bankowy
  e) karta płatnicza
 3. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
 4. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 5. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy

VI. Warunki dostawy

 1. Towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Do przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
 2. Sprzedający pokrywa koszty dostawy, na które składają się koszty pakowania, opakowania i wysyłki. O kosztach dostawy Kupujący nie jest informowany podczas składania zamówienia
 3. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 4. Towar dostępny fizycznie w magazynie wysyłamy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia przedpłaty, jeżeli była wymagana. Jednocześnie Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
 5. O fakcie wydłużenia terminu dostawy informujemy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 7. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
  a) dostawa na adres odbiorcy
  b) odbiór osobisty u sprzedawcy
 8. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 9. Wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych i dokładnie zapakowane. KUPUJĄCY ma prawo sprawdzić stan dostarczone do towaru w obecności przewoźnika. Należy upewnić się, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie podczas transportu.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny rękojmią względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania klientowi
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Roszczenie klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia sie z upływem 1 roku od daty stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego
 8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o usunięciu wady, wymiany towaru na wolny od wad, obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, a jeśli nie będzie to możliwe ( na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych) Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny zakupu lub zaoferuje mu inne dostępne na magazynie towary do wyboru. FORMULARZ REKLAMACJI – POBIERZ

VIII. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź mailowo w terminie 14 dni, liczonym  od dnia wydania zamówionego  towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w poprzednim zdaniu terminem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z §51 powyżej umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 5. Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany we wstępie do Regulaminu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon lub fakturę. Nie przyjmowane są jednak zwroty paczek płatnych „za pobraniem” (nie ma możliwości by Kupujący odesłał paczkę do Sprzedającego za pobraniem ).
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje na towary zakupione w ramach umowy kupna/sprzedaży jako firma/przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w punkcie 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w punkcie 2.
  Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres zamieszkania lub pobytu
  e) adres do wysyłki
  f) Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku wystawienia Faktury VAT
 4. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy
 5. Zamawiającemu Przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania i uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa

X. Inne postanowienia

 1. Regulamin oraz Umowa kupna- sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu
 3. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
  a) głównych cechach świadczenia;
  b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  f) sposobie i terminie zapłaty;
  g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
  i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 4. W sprawach nie ujętych  w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach ustawy konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego ( dz. U . Nr. 141 z 2002r., poz. 1176, z póż. zm ) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 5. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje i uwagi związane funkcjonowaniem sklepu pocztą lub e-mailem na adresy podane w zakładce Kontakt: olajczak.fmcg@gmail.com, lub pmikolajczak.fmcg@gmail.com
 6. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

XI. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa autorskie, majątkowe i niemajątkowe Sklepu należą do Firmy i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych ( Dz. U. z 1994 r. Nr 24 , poz 83 , tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 90 poz. 631 z późn. zmianami).